Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden vanaf het moment dat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd: Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2016

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door De Bascule gehanteerde prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en inclusief inschrijfkosten.

Na inschrijving door de cursist ontvangt hij/zij een factuur voor de gekozen cursus. Het door de cursist aan De Bascule verschuldigde factuurbedrag dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de op de factuur aangegeven bankrekening van De Bascule.

Na inschrijving op de cursus kunnen nog prijs- en datumwijzigingen plaatsvinden. Prijswijzigingen kunnen plaatsvinden tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de cursus. Indien de cursist na het invullen van het inschrijfformulier zich wil afmelden vanwege zulke tussentijdse tariefswijziging, dan kan dit zonder bijkomende (inschrijf)kosten. De afmelding vanwege een tussentijdse tariefswijziging dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de cursus bij De Bascule te zijn ontvangen. Na deze termijn geldt de inschrijving op basis van het gewijzigde tarief.

 

 

Incassokosten

In geval de helft van het verschuldigde factuurbedrag niet binnen 21 dagen na factuurdatum is betaald wordt een betaalherinnering aan de cursist gezonden en zal € 30,00 administratiekosten aan de cursist in rekening worden gebracht.

Indien de andere helft van het factuurbedrag niet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus, training of workshop is betaald wordt een betaalherinnering aan de cursist gezonden en wordt eveneens € 30,00 administratiekosten aan de cursist in rekening worden gebracht

De eventueel in rekening te brengen administratiekosten doen vanzelfsprekend niet af aan de verplichting van de cursist tot betaling van het factuurbedrag.

Indien de cursist ondanks twee betaalherinneringen toch verzuimt om te betalen zal een advocaat worden ingeschakeld, waarvan de bijkomende kosten geheel voor rekening van de cursist zullen komen.

Annulering door De Bascule

De Bascule kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training of workshop annuleren of cursusgroepen samenvoegen tot uiterlijk 1 week voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

Binnen 1 week voor aanvang kan De Bascule nog een cursus, training of workshop annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere trainer(s) c.q. cursusleider(s) of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

Annulering door cursist

De cursist is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is wel het inschrijfgeld – zijnde 30% van het factuurbedrag – verschuldigd en wordt het door de cursist al betaalde bedrag, na inhouding van het inschrijfgeld door De Bascule, terugbetaald. De Bascule kan in bepaalde gevallen afzien van het haar bij annulering toekomende inschrijfgeld om tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij onvoorwaardelijke toepassing van deze annuleringsregeling mochten voordoen. Enkel de Directie van de Bascule is bevoegd de afweging en beslissing hierover te maken. Derde(n) kunnen later geen beroep doen op de door de Directie in een bepaald geval genomen beslissing.

Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum is altijd de volledige cursusprijs verschuldigd.

Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training of workshop. De mogelijkheid van vervanging kan door De Bascule worden uitgesloten.

In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal De Bascule het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door De Bascule gemaakte kosten.

Een cursist ontvangt na het bijwonen van alle dagen van een cursus een certificaat van deelname. Indien een cursist één of meerdere dagen afwezig is bestaat er, enkel als er plaats is in een andere groep vóór het afronden van de cursus, de mogelijkheid de dag/dagen in te halen. Indien er geen plaats is in een andere groep behoudt De Bascule zich het recht voor om geen inhaaldag aan te bieden. In overleg kan in uitzonderingsgevallen besloten worden toch een certificaat uit te reiken. De beslissing hierover ligt in handen van De Bascule en staat niet ter discussie.

 

Helaas kunnen wij op bovenstaande géén uitzonderingen maken. We hopen hierbij op uw medewerking. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig.

Indien u uw paard meeneemt verzoeken wij u vriendelijk ervoor te zorgen dat het paard tijdig geënt is.

Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.

Wij danken u hartelijk voor uw reservering en wensen u leerzame en prettige dagen toe op de Bascule! Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Vriendelijke groet,

Joke Schotel